Presentacio i pagament telematic dels contractes d’arrendament urba d’immobles

Presentacio i pagament telematic dels contractes d’arrendament urba d’immobles

L’Agència Tributària de Catalunya ens informa que en el procés continuat de telematització dels tràmits per mitjà de la seva  Oficina Virtual, s’ha incorporat com a novetat en el servei, la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’arrendament urbà d’immobles, en les condicions establertes per l’art. 59 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives(*), utilitzant el programa d’ajuda del model 600.

Arran d’aquesta modificació legislativa, la tramitació telemàtica tarifa AUR per l’ITPAJD no exigirà, en el cas d’arrendaments d’immobles urbans atorgats en contracte privat, l’existència de declaració informativa prèvia en relació amb l’esmentat lloguer, sempre que es presenti a l’Institut Català del Sòl amb ocasió del dipòsit de la fiança.

Cordialment,

 

(*) Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

(DOGC 13.03.2015)

Capítol II. Tributs cedits

Secció única. Obligacions formals

Article 59. Autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en els arrendaments d’immobles No cal presentar, juntament amb l’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, còpia del contracte de lloguer de la finca urbana quan es presenti a l’Institut Català del Sòl en ocasió del dipòsit de la fiança establerta per la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge.

Facebooktwitterlinkedin

Deixa el teu comentari