Retribució en espècie per la cessió d’un vehicle a un treballador de l’empresa. repercussió de l’iva.

Retribució en espècie per la cessió d’un vehicle a un treballador de l’empresa. repercussió de l’iva.

Les retribucions en espècie han estat un dels temes més polèmics del nostre sistema fiscal, sobretot pel que fa a la cessió per a ús privat dels vehicles cedits per les empreses als seus treballadors, però també en el cas dels tiquets de menjar, o l’ús gratuït d’habitatge, transport, etc., malgrat que en menor mesura de conflictivitat. El nucli de la polèmica de les retribucions en espècie és la tributació i tractament en l’IRPF i, sobretot a partir de 2011, en l’IVA.

I perquè a partir de 2011 en l’IVA?

Doncs perquè fins el 2011, la interpretació de l‘Administració Tributaria en relació a la cessió d’ús per part de l’empresa als treballadors de vehicles automòbils per a finalitats privades, a efectes de l’IVA, era de considerar com deduïble el 50 per 100 de l’IVA suportat en la seva adquisició o lloguer per part de l’empresa i la no subjecció o l’IVA de la cessió a favor dels treballadors.

Però vet aquí que la Direcció General de Tributs (DGT), en una consulta vinculant de 30 de maig de 2011, la CV-1379-11, rectifica una altra CV, la V075-11, que va quedar anul·lada sense cap mena de justificació, pel canvi de criteri però, amb el rerefons d’una famosa o coneguda Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictada en l’assumpte “Astra Zeneca UK Ltd”

A partir d’aquesta Sentència l’Administració Tributaria considera que la cessió de l’ús d’automòbils per part de l’empresa als seus treballadors constitueix una retribució en espècie d’obligat compliment per a l’empresari, bé sigui perquè s’estableix de forma expressa en el contracte laboral o bé perquè s’acorda de manera verbal entre les parts i, per això, l’Administració Tributaria considera que una part de la prestació laboral dels treballadors és la contrapartida de dita cessió.

I, per tant, la cessió d’ús d’un vehicle automòbil a un treballador es considera a efectes de l’IVA una prestació de serveis efectuada a títol onerós i, per tant, com tot seguit veurem, subjecta a l’IVA.

SUBJECCIÓ A L’IVA:

Només estan subjectes a l’IVA les operacions realitzades a títol onerós i mitjançant contraprestació, ja sigui en diners o en espècie.

La subjecció a l’IVA exigeix l’existència d’una transacció entre les parts, d’una relació jurídica per la qual aquests hagin convingut una contraprestació. Hi ha d’haver una relació directa entre el  bé lliurat o el servei prestat i la contraprestació rebuda (Sentència de 5/2/81, TJUE). Excepcionalment, també estan subjectes a l’IVA, per raons de neutralitat, determinades operacions sense contraprestació, com ara els autoconsums.

Si la retribució en espècie, com ara la cessió d’un vehicle, d’un equip informàtic, d’una habitatge, etc.., és dependent de la retribució dinerària perquè redueix el seu import, es considerarà una prestació de serveis a títol onerós subjecta a l’IVA.

Per contra, si les retribucions en espècie son independents de les retribucions dineràries es consideren serveis a títol gratuït i només estaran subjectes a l’IVA si es realitzen per a fins aliens en l’empresa (autoconsum).

DEDUCCIÓ DE L’IVA SUPORTAT:

Per tant, la determinació del caràcter onerós o lucratiu en la cessió de vehicles determinarà la deduibilitat de les quotes d’IVA suportades.

D’acord amb la normativa vigent de l’IVA el subjecte passiu podrà deduir-se les quotes suportades de l’IVA per l’adquisició de béns i serveis en la mesura que els béns o serveis adquirits s’utilitzin en les operacions que donen dret a deduir.

La Llei de l’IVA (LIVA) regula el dret a deduir en  els articles 92 i següents i, en l’article 94 assenyala com a operacions que determinen el dret a deduir les prestacions de serveis subjectes i no exemptes de l’IVA.

Segons la DGT, en aquells supòsits en els que existeixi una relació laboral en la que se satisfà una retribució en espècie, es produeix una prestació de serveis onerosa subjecta a l’IVA i, per tant, l’empresa repercutirà l’IVA corresponent i podrà deduir-se l’IVA suportat en l’adquisició de béns o serveis.

Per contra, si la prestació de serveis (cessió de vehicle) al treballador es realitzada a títol gratuït (no hi ha contraprestació) la operació no estarà subjecta a l’IVA i l’empresa no tindrà dret a deduir-se l’IVA suportat per l’adquisició de béns i prestacions de serveis, en aplicació de l’article 96.Ú.5è, LIVA.

BASE IMPOSABLE:

En les operacions en que l’empresa cedeix l’ús d’un vehicle automòbil a un treballador per a necessitats privades, la base imposable es determinarà segons el valor que haguessin acordat en condicions normals de mercat parts independents, perquè a efectes de l’IVA es consideren operacions vinculades les relacions entre l’empresari i el treballador (Art. 79.Cinc, b), LIVA).

FACTURACIÓ:

En la cessió d’ús del vehicle destinat a fins particulars l’empresa està obligada a repercutir l’IVA al treballador i a ingressar-lo a l’AEAT. La repercussió s’haurà d’efectuar mitjançant l’expedició de factura, ja sigui pagada  en efectiu o a través de la nòmina.

ATENCIÓ: El criteri de l’Administració Tributaria es que la valoració de la cessió del vehicle s’haurà de ponderar en funció de la seva disponibilitat i no segons l’ús efectiu, la qual cosa és, i serà, motiu de discrepància.

Ricard Viña Arasa Assessor Fiscal del Col·legi

Facebooktwitterlinkedin